Kort verslag ledenraadsvergadering 26 april 2018

Op donderdag 26 april vergaderde de ledenraad in Heerde. Er werd onder meer gesproken over de recente vergaderingen van de afdelingen Zuid, Midden en Noord. Ook werd gesproken over de evaluatie van de juryopleiding. Kern is de constatering van ledenraad en hoofdbestuur dat het proces rond de juryopleiding helaas onvoldoende zorgvuldig is verlopen, en dat er volgende keer meer helderheid over de te volgen procedure moet zijn.

De penningmeester presenteerde het financieel resultaat voor zover tot nu toe bekend en dat ziet er positief uit, maar er is aanvullend overleg met het KWPN nodig om het beeld compleet te maken. De ledenraad besluit tot het instellen van een kascontrolecommissie, bestaande uit Jan Willem Sloof en Reinier van de Ruit. Vervolgens gaf Bastian Coes namens de internationale commissie een korte presentatie. Er bestaat op dit moment veel onduidelijkheid over de gevolgen van de wijzigende regelgeving als gevolg van de Brexit en dit heeft mogelijk ook een groot effect op de beide Nederlandse stamboeken (NWPCS en WPCV). Belangrijk is om duidelijkheid van het Britse moederstamboek (WPCS) te krijgen, vooral over de te volgen procedure en deze ook duidelijk te laten vastleggen. Afgesproken wordt dat de internationale commissie een brief opstelt, die door het hoofdbestuur naar de WPCS wordt verstuurd. Het hoofdbestuur gaat tevens in overleg met het bestuur van de WPCV om indien mogelijk samen op te trekken.

De ledenraad sprak vervolgens over het voorstel tot aanpassing van de keuring vraagprogramma’s. Het ging hier specifiek over pony’s die niet-NWPCS geregistreerd zijn. De ledenraad wil stimuleren dat inschrijven zo gemakkelijk mogelijk is, en tevens dat de tarieven hierbij aansluiten. Dit zou het hoofdbestuur per 2019 kunnen voorstellen. Ook was er een discussie over ijzers bij de stamboekkeuring en of dit wel of niet mocht. Het vraagprogramma stond hierbij niet ter discussie, dit is opgesteld op basis van het keuringsreglement, waarbij reglementswijzigingen via de afdelingen moeten worden doorgevoerd. Conclusie is dat het goed zou zijn als een aanpassing van het keuringsreglement zou plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen of ijzers voor hengsten en merries zijn toegestaan. Dit nemen de ledenraadsleden mee terug richting hun afdelingen.

Ook werd gesproken over de oprichting van een NWR-club, met de initiatiefnemers zijn gesprekken gevoerd en is geconcludeerd dat dit past in het nieuwe organigram waarbij deze werkgroep gaat fungeren onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuurslid lid Fokkerij zaken NWR/WPBR. Het hoofdbestuur stelt voor om deze werkgroep in te stellen en te bemensen en heeft hiervoor al een aantal geschikte kandidaten. Ook werd kort gesproken over de stand van zaken voor de vrije posities van hoofdbestuurslid NWR/WPBR fokkerij en hoofdbestuurslid rasfokkerij. Voor de NWR/WPBR positie heeft zich inmiddels 1 kandidaat gemeld, voor de rasfokkerij wordt nog gezocht. Geïnteresseerden voor beide posities kunnen hun sollicitatie richten aan de voorzitter van de ledenraad.  De procedure is een kennismakingsgesprek met het hoofdbestuur en vervolgens een gesprek met de vertrouwenscommissie van de ledenraad, bestaande uit Bastiaan Meerburg (voorzitter), Jan Willem Sloof (Midden), Meindert Elzinga (Noord) en Peter Wijffelaars (Zuid). Tevens wordt besloten om bij een volgende ledenraadsvergadering de relatie tussen de foktechnische commissies en de diverse werkgroepen nader te bespreken, om mogelijke onduidelijkheden te vermijden. Tot slot werd gesproken over de op afdelingsvergaderingen besproken veranderingen in het vraagprogramma. De ledenraad besluit uit het oogpunt van dierwelzijn dat met ingang van 2019 het niet meer is toegestaan dat 3-jarige merries met veulen deelnemen aan keuringen. Ook wordt de wens tot aanpassing van het predikaatstelsel vanuit de foktechnische commissie aangestipt. Het hoofdbestuur ziet graag een concreet voorstel hiervoor, wat kan worden voorgelegd aan de ledenraad en kan worden teruggekoppeld naar de afdelingen. Daar vindt de beslissing plaats en vervolgens kan het het daaropvolgende jaar worden geïmplementeerd

Dit bericht is gepost in welsh. Bookmark de link.