Donys Importance x Colnevalley Rasgall
Glebedale Razamataz x Trefaes Bradpit
New Challenge's Braveheart x Bryncarreg Lightning Jack